Tuesday, 28 November 2017

ALTERNATIVE GLYNDWR HISTORY 1416 TO PRESENT DAY.

This is a featured alternate history! Welsh History Post Glyndwr is a featured timeline, which means it has been identified as one of the best alternate histories ...


http://althistory.wikia.com/wiki/Maredudd_(Welsh_History_Post_Glyndwr)


http://althistory.wikia.com/wiki/Historic_Welsh_Ships_(Welsh_History_Post_Glyndwr)Friday, 2 June 2017

ARDDANGOSFA NEWYDD SBON...BRAND NEW EXHIBITION FOR CEFN CAER

Post Dwyieithog...Bilingual Post:

Rwyf newydd orffen y gwaith o gynhyrchu arddangosfa newydd sbon ar gyfer Cefn Caer, sef cartref Coron Glyndŵr ac Ardd Goffa Arwyr Glyndŵr ac fe agorwyd yr arddangosfa mewn Agoriad Swyddogol ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Fehefin sef, dydd coffâu Brwydr Bryn Glas wrth gwrs.
Prif ffocws yr arddangosfa newydd yw Owain Glyndŵr a’i gysylltiadau â Chefn Caer ond,  mae yna  is-adran ar hanes cynnar Cefn Caer fel safle Caer Rufeinig sylweddol yn ogystal.


Hoffwn wneud yn hollol glir na wnaed unrhyw gais am arian cyhoeddus i ariannu’r arddangosfa yma; noddwyd y byrddau arddangos yn ogystal â’r gwaith gosod ac argraffu gan, un o berchnogion Cefn Caer sef Elfyn Rowlands, tra bu i minnau gynhyrchu’r arddangosfa ar delerau gwirfoddol.

“Yn wahanol i’r dehongliadau arferol a geir parthed unrhyw ymdriniaeth ag Owain Glyndŵr, boed
i’r ymdriniaeth hynny fod ar ffurf llyfr, arddangosfa neu drafodaeth, cheir ddim hyd i dermau fel ‘gwrthryfel’ neu ‘gwrthryfelwr’ yn yr arddangosfa oherwydd, yn fy nhyb i, mae gwrthryfel yn rhoi’r argraff o ryfela byr dymor, a dim dyna oedd Rhyfel am Annibyniaeth Owain Glyndŵr  a’i gyd Gymry o gwbl. Roedd yn rhyfel lle'r oedd poblogaeth o ddua 500,000 yn ymladd am annibyniaeth am un mlwydd ar bymtheg mlynedd - a mwy, (gan fod yna frwydro’n parhau i gymryd lle wedi diflaniad Glyndŵr) yn erbyn poblogaeth o 3 miliwn, a oedd yn berchen ar adnoddau llawer mwy soffistigedig na’r Cymry. Serch hynny, llwyddwyd i ryddhau Cymru’n gyfan gwbl am ychydig o flynyddoedd, Sefydlwyd Senedd ym Machynlleth i weithredu dros Gymru annibynnol ac fe goronwyd Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru. Felly, nid ‘rebel’ mohono o gwbl ond ein ‘gwir’ Lyw Olaf.


Dehongliad gwladgarol ei naws ceir yn yr arddangosfa heb unrhyw ymddiheuriadau am hynny, lle, yn yr ysgrif Saesneg er enghraifft, cyfeirir at y Cymry fel ‘Y Cymry’ yn hytrach na’r ‘Welsh’, sef  yr enw Germainech a roddwyd arnom a lle, yn ogystal, ceir termau fel “Cymric” nation yn hytrach na’r “Welsh Nation” y.y.b.


Credaf yn gryf, fod y modd mae ein hanes wedi cael ei ddehongli dros y canrifoedd - ac yn cael ei ddehongli hyd heddiw, ynghyd â’r defnydd o dermau fel yr enghreifftiau a roddwyd uchod, wedi cyfrannu lawer tuag at ein cyflyru i dderbyn ein statws fel dinasyddion Prydeinig eilradd wrth gyfrannu ‘dim’ tuag at ddeffro ein hymwybyddiaeth genedlaethol fel Cymry sydd wedi etifeddu Cenedl Glyndŵr, ac os ydym o ddifrif parthed sicrhau  bod Cenedl Glyndŵr yn goroesi ac yn ennill tir tuag at ddod yn genedl annibynnol unwaith eto, yna, credaf iddi fod yn hen bryd i ni ddechrau ac ymddwyn mewn modd annibynnol ac aeddfed drwy ddehongli ein hanes mewn modd sy’n mynd i addysgu ac adfer hunan hyder gwladgarol y Cymry yn hytrach na dehongli er budd y drefn Seisnig sydd ohoni a’u hasiantaethau yng Nghymru” byth a beunydd.


Mae’r arddangosfa, ynghyd a Thŷ Neuadd Canoloesol Cefn Caer ac Ardd Goffa Arwyr Glyndŵr ar agor i’r cyhoedd (unigolion, grwpiau ac ysgolion) o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar hyd y flwyddyn ond dylid ffonio Elfyn Rowlands ar 01654 791230 i drefnu eich ymweliad.

I have just completed work on a brand new exhibition for Cefn Caer, the medieval hall house which is located at Pennal, and which is the home of the Glyndŵr Crown and the Glyndŵr Heroes Memorial Garden. The new exhibition was officially opened at Cefn Caer on the 22nd June – Battle of Bryn Glas Day.


The main focus of the exhibition is, of course Owain Glyndŵr and his associations with Cefn Caer but there is also a sub section on the early history of Cefn Caer as an important and substantial Roman fort – hence the name.


I would like to make it perfectly clear that no public funding was sought for the production of this exhibition. The boards, layout and printing was sponsored by Elfyn Rowlands, one of the owners of Cefn Caer, whilst the research, translation and overall production of the exhibition was carried out by myself free of charge on a voluntary basis.


Differing from the usual interpretations that are presented in relation to Owain Glyndŵr, be these interpretations be in the form of books, exhibitions or discussions, terms such as “rebellion” or “rebel” will not be found anywhere within this new exhibition as, in my opinion, “rebellion” gives the impression of ‘short term fighting’ – and that was certainly not the case in regards to Owain Glyndwr’s great War of Idependence which lasted for 16 yrs – and longer (as, even when Owain disappeared, guerrilla fighting continued with Owain’s son Maredudd not submitting until 1421) Therefore, this was a war of Independence which lasted longer than both the 20 century world war, and a war where a nation of about 500,000 in population fought valiantly against an oppressing occupying force with a population of 3 million and one which had a great deal more in man power and in sophisticated military resources than the Cymry. Nevertheless, Cymru became a free and Independent nation under Glyndŵr for a number of years. A ‘true’ Cymric Parliament was established in Machynlleth in June 1404 to rule over this free and Independent Cymru and its Cymric people and Owain Glyndwr was officially crowned as the ‘true’ Tywysog Cymru in that Parliament so, he was, without any doubt, no “rebel”, he was our true “Llyw Olaf” (last warrior leader and Prince) never to accept any pardon and never to be betrayed as had been the fate of so many of his predecessors.


The interpretation that is given in this exhibition is a patriotic one without any apologies where, in the English version of the text, for example, the “Cymry” will be referred to as the “Cymry” and not as “Welsh”, the Germanic term that we have been labelled with; and such terms as “Cymric Nation” will be found throughout, rather than the usual “Welsh Nation” and so on.


I believe strongly that the way which our history has been interpreted over the centuries and right up to the present, along with the use of terminology, as in the examples given above, has contributed greatly towards conditioning us to accept our status as 2nd class British citizens whilst contributing ‘nothing’ towards the awakening of our national consciousness as Cymry that are the rightful inheritors of Cenedl Glyndŵr. And, I believe strongly, that if we are “really” serious in regards to ensuring that our inherited Cenedl Glyndŵr, not only survives, but also wins ground towards becoming an independent Cymric nation once more, its imperative that we begin to behave as the inheritors of Cenedl Glyndŵr and be confident in our determination to interpret our history in a way that will educate and restore the patriotic confidence of the Cymry, rather than continue to interpret ‘parrot fashion as we have been conditioned to do by generations of the ‘lackies’ and colonial agencies of  the English State.


The exhibition, along with the medieval hall house and the Glyndwr Heroes Memorial Garden at Cefn Caer are open to the public (individuals, groups or schools/colleges etc) Monday to Saturday all year round but viewing will be by appointment so, should you wish to arrange a visit, then please telephone Elfyn Rowlands on: 01654 791230.  


Wednesday, 26 June 2013

ARDDANGOSFA NEWYDD SBON AR GYFER CEFN CAER...BRAND NEW EXHIBITION FOR CEFN CAER

Post Dwyieithog...Bilingual Post:


Rwyf newydd orffen y gwaith o gynhyrchu arddangosfa newydd sbon ar gyfer Cefn Caer, sef cartref Coron Glyndŵr ac Ardd Goffa Arwyr Glyndŵr ac fe agorwyd yr arddangosfa mewn Agoriad Swyddogol ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Fehefin sef, dydd coffâu Brwydr Bryn Glas wrth gwrs.


Prif ffocws yr arddangosfa newydd yw Owain Glyndŵr a’i gysylltiadau â Chefn Caer ond,  mae yna  isadran ar hanes cynnar Cefn Caer fel safle Caer Rufeinig sylweddol yn ogystal.

Hoffwn wneud yn hollol glir na wnaed unrhyw gais am arian cyhoeddus i ariannu’r arddangosfa yma; noddwyd y byrddau arddangos yn ogystal â’r gwaith gosod ac argraffu gan, un o berchnogion Cefn Caer sef Elfyn Rowlands, tra bu i minnau gynhyrchu’r arddangosfa ar delerau gwirfoddol.

“Yn wahanol i’r dehongliadau arferol a geir parthed unrhyw ymdriniaeth ag Owain Glyndŵr, boed i’r ymdriniaeth hynny fod ar ffurf llyfr, arddangosfa neu drafodaeth, cheir ddim hyd i dermau fel ‘gwrthryfel’ neu ‘gwrthryfelwr’ yn yr arddangosfa oherwydd, yn fy nhyb i, mae gwrthryfel yn rhoi’r argraff o ryfela byr dymor, a dim dyna oedd Rhyfel am Annibyniaeth Owain Glyndŵr  a’i gyd Gymry o gwbl. Roedd yn rhyfel lle'r oedd poblogaeth o ddua 500,000 yn ymladd am annibyniaeth am un mlwydd ar bymtheg mlynedd - a mwy, (gan fod yna frwydro’n parhau i gymryd lle wedi diflaniad Glyndŵr) yn erbyn poblogaeth o 3 miliwn, a oedd yn berchen ar adnoddau llawer mwy soffistigedig na’r Cymry. Serch hynny, llwyddwyd i ryddhau Cymru’n gyfan gwbl am ychydig o flynyddoedd, Sefydlwyd Senedd ym Machynlleth i weithredu dros Gymru annibynnol ac fe goronwyd Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru. Felly, nid ‘rebel’ mohono o gwbl ond ein ‘gwir’ Lyw Olaf.

Dehongliad gwladgarol ei naws ceir yn yr arddangosfa heb unrhyw ymddiheuriadau am hynny, lle, yn yr ysgrif Saesneg er enghraifft, cyfeirir at y Cymry fel ‘Y Cymry’ yn hytrach na’r ‘Welsh’, sef  yr enw Germainech a roddwyd arnom a lle, yn ogystal, ceir termau fel “Cymric” nation yn hytrach na’r “Welsh Nation” y.y.b.

Credaf yn gryf, fod y modd mae ein hanes wedi cael ei ddehongli dros y canrifoedd - ac yn cael ei ddehongli hyd heddiw, ynghyd â’r defnydd o dermau fel yr enghreifftiau a roddwyd uchod, wedi cyfrannu lawer tuag at ein cyflyru i dderbyn ein statws fel dinasyddion Prydeinig eilradd wrth gyfrannu ‘dim’ tuag at ddeffro ein hymwybyddiaeth genedlaethol fel Cymry sydd wedi etifeddu Cenedl Glyndŵr, ac os ydym o ddifrif parthed sicrhau bod Cenedl Glyndŵr yn goroesi ac yn ennill tir tuag at ddod yn genedl annibynnol unwaith eto, yna, credaf iddi fod yn hen bryd i ni ddechrau ac ymddwyn mewn modd annibynnol ac aeddfed drwy ddehongli ein hanes mewn modd sy’n mynd i addysgu ac adfer hunan hyder gwladgarol y Cymry yn hytrach na dehongli er budd y drefn Seisnig sydd ohoni a’u hasiantaethau yng Nghymru” byth a beunydd.

Mae’r arddangosfa, ynghyd a Thŷ Neuadd Canoloesol Cefn Caer ac Ardd Goffa Arwyr Glyndŵr ar agor i’r cyhoedd (unigolion, grwpiau ac ysgolion) o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar hyd y flwyddyn ond dylid ffonio Elfyn Rowlands ar 01654 791230 i drefnu eich ymweliad.

                                                     ********************************

I have just completed work on a brand new exhibition for Cefn Caer, the medieval hall house which is located at Pennal, and which is the home of the Glyndŵr Crown and the Glyndŵr Heroes Memorial Garden. The new exhibition was officially opened at Cefn Caer on the 22nd June – Battle of Bryn Glas Day.


The main focus of the exhibition is, of course Owain Glyndŵr and his associations with Cefn Caer but there is also a sub section on the early history of Cefn Caer as an important and substantial Roman fort – hence the name.

I would like to make it perfectly clear that no public funding was sought for the production of this exhibition. The boards, layout and printing was sponsored by Elfyn Rowlands, one of the owners of Cefn Caer, whilst the research, translation and overall production of the exhibition was carried out by myself free of charge on a voluntary basis.

Differing from the usual interpretations that are presented in relation to Owain Glyndŵr, be these interpretations be in the form of books, exhibitions or discussions, terms such as “rebellion” or “rebel” will not be found anywhere within this new exhibition as, in my opinion, “rebellion” gives the impression of ‘short term fighting’ – and that was certainly not the case in regards to Owain Glyndwr’s great War of Idependence which lasted for 16 yrs – and longer (as, even when Owain disappeared, guerrilla fighting continued with Owain’s son Maredudd not submitting until 1421) Therefore, this was a war of Independence which lasted longer than both the 20 century world war, and a war where a nation of about 500,000 in population fought valiantly against an oppressing occupying force with a population of 3 million and one which had a great deal more in man power and in sophisticated military resources than the Cymry. Nevertheless, Cymru became a free and Independent nation under Glyndŵr for a number of years. A ‘true’ Cymric Parliament was established in Machynlleth in June 1404 to rule over this free and Independent Cymru and its Cymric people and Owain Glyndwr was officially crowned as the ‘true’ Tywysog Cymru in that Parliament so, he was, without any doubt, no “rebel”, he was our true “Llyw Olaf” (last warrior leader and Prince) never to accept any pardon and never to be betrayed as had been the fate of so many of his predecessors.

The interpretation that is given in this exhibition is a patriotic one without any apologies where, in the English version of the text, for example, the “Cymry” will be referred to as the “Cymry” and not as “Welsh”, the Germanic term that we have been labelled with; and such terms as “Cymric Nation” will be found throughout, rather than the usual “Welsh Nation” and so on.

I believe strongly that the way which our history has been interpreted over the centuries and right up to the present, along with the use of terminology, as in the examples given above, has contributed greatly towards conditioning us to accept our status as 2nd class British citizens whilst contributing ‘nothing’ towards the awakening of our national consciousness as Cymry that are the rightful inheritors of Cenedl Glyndŵr. And, I believe strongly, that if we are “really” serious in regards to ensuring that our inherited Cenedl Glyndŵr, not only survives, but also wins ground towards becoming an independent Cymric nation once more, its imperative that we begin to behave as the inheritors of Cenedl Glyndŵr and be confident in our determination to interpret our history in a way that will educate and restore the patriotic confidence of the Cymry, rather than continue to interpret ‘parrot fashion as we have been conditioned to do by generations of the ‘lackies’ and colonial agencies of  the English State.

The exhibition, along with the medieval hall house and the Glyndwr Heroes Memorial Garden at Cefn Caer are open to the public (individuals, groups or schools/colleges etc) Monday to Saturday all year round but viewing will be by appointment so, should you wish to arrange a visit, then please telephone Elfyn Rowlands on: 01654 791230.  
Wednesday, 28 September 2011

GWYNEDD 16 MIS MEDI 2011: BEICWYR GLYNDŴR: GLYNDŴR BIKERS.


Bu i 'Feicwyr Glyndŵr' Gwynedd gynnal eu taith beicio elusennol am y 4ydd blwyddyn yn olynnol ar ddydd Sadwrn penwythnos Dydd Glyndŵr eleni. Mae'r beicwyr modur hynaws yma wedi codi oddeutu £6000 tuag at achosion da yn y pedwar mlynedd diwethaf a bwriedir i'r arian a godir eleni fynd i gronfa sy'n darparu cwn ar gyfer y deillion. Gweler yr adroddiad o wythnosolyn 'Yr Herald' a lluniau a dynnwyd gan Lysgenhadaeth Glyndŵr (isod) Menter ardderchog!  a llongyfarchiadau mawr i'r trefnwyr. Cofiwch yrru cyfraniad ariannol hael iddynt ar gyfer yr elusen. Gobeithir weld yr achlysur yma'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn gyda mwy a mwy o Feicwyr o Gymru benbaladr yn cymryd ran gyda baneri heriol a lliwgar Glyndŵr yn chwifio yn y gwynt ar bob un o'r beiciau.


 Gwynedd Bikers Commemorate 'Dydd Glyndŵr' with a Charity Run Around Edward's Castles. See above report from Yr Herald newspaper and pics taken by Embassy Glyndŵr below. This is an excellent annual initiative and may it grow from strength to strength with Glyndŵr Bikers joining the annual charity run from every part of Cymru and may we see Glyndŵr's defiant and colourful flag flying in the wind on each and every bike.
  
.
 


Caernarfon bikers charity castle ride - Caernarfon Herald

www.caernarfonherald.co.uk/.../caernarfon-bikers-charity-castle-ride...
26 Aug 2010 – TRIKERS and bikers are gearing up for a trip around Edward ... Owain Glyndwr Day and to raise money for a local charityGwynedd Guide Dogs. ... Owain Glyndwr Trike and Bike Run should contact Paul on 07876303911, ...


Congratulations and thanks to all participating. Please donate generously to the charity named via address given in above link.


Siân


Monday, 21 June 2010

GARDD GOFFA ARWYR GLYNDŴR.

.PPicic 1
.
.
On the 19th June this year (2010) during the annual 'Gŵyl Dathlu Coroni Glyndŵr' which took place at Machynlleth during that weekend, we launched our first Antur Glyndŵr Initiative with the opening of 'Gardd Arwyr Glyndŵr' (The Glyndŵr Heroes Memorial Garden) at Cefn Caer, Pennal. Initially, we had hoped that this initiative would have been adopted by another group or society to develop and we offered it (as far back as the year 2000) to two bodies in the Machynlleth area. It was outwardly declined by one and ignored by the other. But, at long last, Cefn Caer has come to the rescue with the offer of their no longer used orchard as a site for the Memorial Garden - and, it's as if it was meant to be that way! The site is well kept and and has a feel of peacefulness and tranquility about it (See following pics) Also, of course, being an orchard with a still very productive aged apple tree as its centrepiece, it has esoteric connotations. Ynys Afallon (Avalon) means ‘The Isle of Apples’, a magical kingdom where heroes go when they die. The druids would make their wands from the wood of the apple tree which they considered to have magical powers so, yes, the site at Cefn Caer for this Glyndwr Heroes Memorial Garden is befitting of those remembered within it.
.
.

.
This Memorial Garden for Owain Glyndŵr's heroes (that is, the ones that we know of that fought or played a part in the Great War of Independence in any way, and/or or were captured, tortured and executed during the period of the war) will provide an opportunity for every community in Wales that has a Glyndŵr hero, to donate a plaque to place in the garden in memory of their local Glyndŵr hero.
.
Elfyn Rowlands, the owner, manager of Cefn Caer, has himself sponsored a nicely decorated slate plaque which has been placed on the wall alongside the entrance to the garden (See pic 1 above) This plaque explains in brief what the garden is about.
..
It was a wonderfully sunny afternoon for the opening. the band Gwerin 'Y Mari Lwyd' and Hefin Jones provided lively folk music on the sunny lawn outside the old 'wash house' to wait for the participants to arrive whilst Hefin's baby did his best to provide the dancing from a position on his back on the lawn where he was laid on his shawl in the company of his attentive young mother.
.
Mr Elfyn Rowlands delivered a welcome address and introduced Machynlleth's departing Mayor, Mrs Sylvia Rowlands who unveiled the plaque at the entrance to the garden and officially opened the garden.
.
.
I then read out a Roll Call of a large number of Glyndŵr heroes, from throughout Wales, deemed worthy of rememberance in the Memorial Garden for their part in the Great War of Independence led by Prince Owain
Glyndŵr.
..
At the end of the Roll Call, those present stepped in to the Memorial Garden and talks were delivered on the few Glyndŵr heroes that already have plaques in the garden, by the Author Terry Breverton and the Remembrancer Gethin ap Gruffydd.
.


.
Pic ll: Is of the slate plaques donated by communities are to be A4 in size and will have a message similar to the one in the pic for the hero of each community. We have decided that the plaques in the garden will be in 'Cymraeg' only as everyone (from wherever they may come) can make the effort to learn the few words that will be on the plaques and should they need assistance to read them, then Elfyn Rowlands, present owner of Cefn Caer will be happy to assist.


.
Each plaque will, eventually, be erected onto a ‘memorial Wall that is to be built in the garden In the near future, it is also hoped to launch a competition to have a sculture memorial produced. The memorial will be based on the concept of hands holding up the ‘Glyndŵr Crown’.
.
Below follows a list of names of local Glyndŵr heroes that have already had plaques sponsored and paid for, and which had already been placed in the garden in time for the ‘Opening Ceremony’.
.
Rhys Ddu ap Gruffydd of Ceredigion: Sponsored by the People of Ceredigion.
Philip Scudamore of Troy, Gwent: Sponsored by the People of Gwent.
Bishop John Trefor of Llanelwy: Sponsored by the People of Dinbych.
Y Gwerin Owain: Sponsored by brothers Gethin and Owain ap Gruffydd.
.
The above plaques were made by a company in South Wales and, unfortunately, although they were well produced to be exactly as we wanted them, we did encounter problems in transporting them to Cefn Caer. i.e. The large one for the entrance was damaged in transit and it was ‘touch and go’ whether a replacement could be produced in time for the opening ceremony. Also, we were in a situation where we were having to pay the courier fees from our own pocket – as we hadn’t included this into the costing of the individual plaque. My fault, I’m only human! For this reason, we have decided that it would be safer and more practical to have the plaques produced locally to Cefn Caer and have found a local reputable long established business to do the work from now on. This will mean that future plaques will be slightly more expensive than the first batch but it will also mean that I will not have to include courier fees into the price so, it just about balances out.
.
Two more plaques have been paid for and are in the process of being produced by the new company as I type. They are for Cadwgan of Treorci : Sponsored by the people of Treorci and for Catrin Glyndŵr and her children: Sponsored by the Community of Tremadog and I have just received a phone call from a patriot from Porth Tywyn who told me that he’s in the process of collecting donations from patriots in his area for a plaque for Henri Dwn. I also have £50 in hand for a plaque for one of the Tudur brothers of Ynys Môn. So, if you are aware of who your local Glyndŵr hero is and would like to raise the necessary £130 from local patriots to sponsor a plaque for him/her to be placed alongside the others in the Cefn Caer Glyndŵr Heroes Memorial Garden, please get in touch via telephone:01792 533806. m: 07772321511 or e-mail: s.ifan@ntlworld.com for further details as to where to send the collected £130 for your plaque.
.
I should point out that a number of people have paid for the plaques themselves rather than collect, in such cases, it will still be noted on the plaque that it was donated by the community of the particular local glyndŵr hero but, a list of the individual donators will be kept on record and, in due course, will be available to see at Cefn Caer and at the end of the initiative, a copy will be deposited with the National Library of Wales.
.
For a report and pics of the opening of the 'Gŵyl Dathlu Coroni Glyndŵr, Machynlleth 2010, go to our new blog 'Coffâd Glyndŵr' at http://coffadglyndwr.blogspot.com/.
. .
I will be publishing a report with pics on the Unveiling Ceremony of Cefn Caer's copy of the Pennal Letter tommorrow so go and visit http://cenedl.blogspot.com/ then.
..
Regards Cefn Caer: Cadw and the Welsh Assembly Government has commissioned an 'Owain Glyndŵr Interpretative Plan for tourism that is blatantly bias and very disparaging in regards to Cefn Caer's claim to its Owain Glyndŵr association and as soon as I've composed the report on the Unveiling Ceremony of the Cefn Caer copy of the Pennal Letter for the Cenedl Glyndŵr blog tommorrow, I will be dealing with the aforementioned Interpretative Plan in full as it is also littered with many other inaccuracies.
.
Siân.

Thursday, 26 June 2008

Introduction

Coming your way soon, information on Glyndwr Initiatives as follows:

* Llywbrau Glyndwr.

* Theatre Glyndwr.

* Coed Glyndwr.

* Brwydrau Glyndwr.

* Ffilmiau Glyndwr.

* Hanes Glyndwr in the Landscape.

* Memorials & Markers.

* Heraldic Heroes - Flag Hurling.

* Eisteddfod Glyndwr.

* Glyndwr Exhibitions.

* Glyndwr Tours.

* March Glyndwr - Living History Experience.

...and much much more, all and everything Glyndwr.